HvA homepage HvA homepage
Zoekresultaten

Bedrijfseconomie 2: kosten

Studiegidsnummer
5000BE2K04
Admin. code
VO
Studielast / -punten
3
Studiejaar
2
Periode(n)
Blok 2 (Semester 1B)
Onderwijsinstituut
Onderwijs en Opvoeding
Onderdeel van

Leerdoel / te verwerven competenties

nr  De student kan? 
B1.1  De opportunity kosten minimaliseren in geval van een incidentele order die niet binnen de bestaande productiecapaciteit uitgevoerd kan worden. 
B1.2  Aan de hand van een gegeven kostenitem vaststellen of er sprake is van directe, indirecte, variabele of constante kosten. 
B1.3  De rationele capaciteit bepalen van de duurzame productiemiddelen en deze opsplitsen in de normale productie en de componenten van de rationele overcapaciteit. 
B1.4  Bij heterogene massaproductie de kostprijs berekenen met behulp van de kostenplaatsenmethode. 
B1.5  Een analyse maken van het verschil in perioderesultaat bij toepassing van direct costing t.o.v. absorption costing, waarbij sprake is van een voorraadmutatie. 
B1.6  Het masterbudget van een industriele onderneming opstellen. 
B2.7  aan de hand van een begin- en een eindbalans en een tussenliggende winst-en-verliesrekening en een winstverdeling een kasstroomoverzicht samenstellen, waarin onderscheidt wordt gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. 

Inhoud

nr  Onderwerp  Omschrijving 
B1.1  Kosten - kosten/offers  kostenbegrip, kosten en uitgaven, opbrengsten en ontvangsten, opportunity costs 
B1.2  Kosten - kostenindelingen  constant-variabel, direct-indirect 
B1.3  Kosten - kostensoorten  grondstoffen, hulpstoffen, arbeid, duurzame productiemiddelen, diensten van derden, belastingen, vermogenskosten, afvalkosten, uitvalkosten, capaciteitsberekeningen, lineaire afschrijving, afschrijving met behulp van annuiteiten, afschrijven met een percentage van de boekwaarde, afschrijving met sum of the year digits, economische levensduur, technische levensduur, complementaire kosten, economische voorraad, technische voorraad, ijzeren voorraad, optimale bestelgrootte, gemiddelde voorraad, waarderingssystemen: historische- en vervangingswaarde, Ijzervoorraad, IFRS (International Financial Reporting Standards). 
B1.4  Kosten - kostprijs  voorcalculatie, nacalculatie, homogene massaproductie, heterogene massaproductie, stukproductie, integrale kostprijsberekening, variabele kostprijsberekening , differentiele kostprijs, opslagmethode, kostenplaatsmethode 
B1.5  Kosten - resultaatberekeningen  absorption costing, direct costing,break even omzet, break even afzet, veiligheidsmarge, prijsverschillen, effiencyverschillen, bezettingsresultaten, winstbepalingsstelsels 
B1.6  Kosten - budgetteren  vast budget, variabel budget, gemengd budget, masterbudget, lange- en korte termijn planning 
B2.7  Financiering - kasstroomoverzicht  kasstromen uit operationele activiteiten, investeringsactiviteiten, financieringsactiviteiten 

Aanbevolen voorkennis

BA1, BE1 en BA2

Onderwijsvorm

Werk- en hoorcolleges.

Studiemateriaal

  • P. de Boer, M. Brouwers en W. Koetzier, Basisboek Bedrijfseconomie?, Hoofdstuk 11 t/m 18, 9e druk, Noordhoff.
  • P. de Boer, M. Brouwers, W. Koetzier en P. Mout, Opgaven Basisboek Bedrijfseconomie, 9e druk, Noordhoff.

Kosten

  • Basisboek: 69,95
  • Opgavenboek: 39,95.

Toetsvorm

Verplichtingen:

  • De studenten komen goed voorbereid op de colleges.

Criteria:

  • Schriftelijk tentamen met open vraagstukken. Hiervoor moet minimaal een 5,5 gehaald worden.